RusForest är ett börsnoterat svenskt skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien i Ryssland
Timmer (Skog)
Arrendeyta: 716 987 hektar
Årlig avverkningskvot: 1 063 860 m3
Avverkning
Egen avverkning: 550 000 m3

Sågverk
90 000 m3 årlig kapacitet

Träpellets
30 000 ton kapacitet

RusForests värdekedja
VERKSAMHET & PRODUKTER

MAGISTRALNIJ
514 798 arrenderade hektar
Årlig avverkningsrätt: 725 700 m3
UST-ILIMSK
202 189 arrenderade hektar
Årlig avverkningsrätt: 338 160 m³


Magistralnij-anläggningen ligger i regionen Irkutsk i östra Sibirien. Den arrenderade skogsarealen finns i Kazachinsko-Lenskij-området, i regionen Irkutsk.
Skogsresurser
Bolaget har 4 skogsarrenden på en sammanlagd yta om 514 798 hektar med en årlig avverkningsrätt på 725 700 m3. På de arrenderade ytorna finns en hög andel mogna barrträd, huvudsakligen furu och lärk (80 procent).
Sågverk
RusForests projekt i Magistralnij är att bygga en träbearbetningsanläggning för produktion av torkade trävaror ingår i Ryska federationens industriministeriums förteckning nr 942 av den 13 juli 2011 över prioriterade investeringsprojekt i skogsindustrin. Inom projektet ska en produktionsanläggning byggas med:
- träbearbetning för framställning av torkade trävaror,
- enheter för timmerfällning i arrenderade skogsområden i distriktet Kazatjinsko-Lenskij i regionen Irkutsk.
Bark och träavfall från sågverket används för tekniska behov och energiproduktion.
Pelletsfabrik
Bolaget ska påbörja byggnationen av en pelletsfabrik 2015.
Kapacitet
Avverkningsföretaget Lesprom. Faktisk årlig avverkningsvolym uppgår till omkring 350 000 m3 med en årlig avverkningsrätt på 725 700 m3.
Sågverket i Magistralnij färdigställdes 2011 och har en årlig kapacitet på 90 000 m3 sågade trävaror.
Pelletsfabriken får en årlig kapacitet på 30 000 ton.
Certifiering
RusForest Magistralny och Lesprom har följande certifieringar:
- Spårbarhetscertifiering och Controlled Wood-certifiering # NC-COC-014069 / NC-CW-014069 (FSC:s licenskod: FSC-C110772)
- Skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering # NC-FM/COC-014074 (FSC:s licenskod: FSC-C109710).
Certifieringsdokument
• Förfarandet för beviljande av icke-konfidentiell information (på ryska)
• Rapport om övervakning av Lesprom (på ryska)
• Metodik för identifiering och skydd av skogar med höga naturvärden i Lesproms leasingområden (på ryska)
SBP-certifiering
För närvarande befinner sig RusForest Magistralnij i processen för certifiering av sin träpelletsproduktion enligt Sustainable Biomassa Partnership (SBP) standarden.
Om ni skulle ha några kommentarer eller förslag angående vår verksamhet, även i förhållande till vår anslutning till SBP standard, tveka inte att kontakta oss med Era kommentarer och rekommendationer.
SBP certifiering dokument
• Rapport om råvaru-bas för RusForest Magistralnij för 2015.01.01 - 2015.12.31
Kontakt
Lesprom LLC / RusForest Magistralny LLC
LLC Russia, 666505, regionen Irkutsk, distriktet Kazatjinsko-Lenskij, Magistralnij, st. Zavodskaja, 3/2, LesProm
LLC Russia, 666505, regionen Irkutsk, distriktet Kazatjinsko-Lenskij, Magistralnij, st. Zavodskaja, 2/5, PB 9, RusForest Magistralny
Telefonnummer: +7 (39562) 493-41
Vid frågor om inköp, kontakta: sales.magistralny@rusforest.comPlats
Den arrenderade skogen i Ust-Ilimsk ligger i distriktet Ust-Ilimsk, i Irkutsk-området och i distrikten Tungussko-Tjunskij och Kodinskij, i Krasnojarsk-området.
Skogsresurser
Bolaget har 3 skogsarrenden med en sammanlagd yta på 202 189 hektar, med en årlig avkastningsrätt på 338 160 m3. I arrendet finns en hög andel mogen barrskog, huvudsakligen furu och lärk (84 procent). RusForest är i dagsläget endast inriktat på att förvalta skogsarrendena i Ust-Ilimsk och att sälja rätten att mot avgift kunna utnyttja andra skogsarrenden till tredje part.
Kontakt
RusForest Ust-Ilimsk Ltd
666684, regionen Irkutsk, Ust-Ilimsk, Promplostjadka LPK
Telefonnummer: +7 (39535) 65-305
Vid frågor om inköp, kontakta: sales.ust-ilimsk@rusforest.com

SKOGSTILLGÅNGAR
0,8 miljoner hektar arrenderat
 
AVVERKNING
1,1 miljoner kubikmeter
i årlig avverkningsrättighet
SÅGNING
90,000 kubikmeter årlig kapacitet
 
I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 1,2 miljoner hektar i sina kärnområden i östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part.
Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker.
Sågverket i Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund.
RUNDVIRKE
SÅGADE TRÄVAROR
TRÄPELLETS
RusForest avverkar större volymer, och en viss procent av stockarna har en större diameter, än vad sågverket kan hantera. Dessa stockar säljs följaktligen oförädlat som rundvirke på den öppna marknaden, både lokalt och för export.
RusForests huvudprodukt är sågade trävaror, som framställs av den högkvalitativa råvara som finns tillgänglig i Sibirien- främst tall och lärk. Magistralny sågverket har en årlig kapacitet om 90 000 kubikmeter. RusForest förser sina kunder med sågade trävaror i flera olika kvaliteter, dimensioner och specifikationer - framförallt beroende på geografisk marknad, industri och slutanvändningsområde. För närvarande producerar vi både standarddimensioner i samtliga träslag samt helt kundanpassade specifikationer för ett flertal kunder. Produktionen i Sibirien säljs idag främst till Japan, OSS och Mellanöstern. Våra vanligaste leveransvillkor: FCA avssende virke från Sibirien, merparten av våra leveranser går via järnväg till rysk hamn för omlastning till slutdestination.
RusForest producerar träpellets av hög kvalitet från sin moderna pelletsfabrik i Magistralny, främst för den europeiska industriella marknaden. Företagets pelletsfabrik har en årlig kapacitet om 30 000 ton. RusForests träppellets är ENplus certifierade och certifiering enligt Sustainable Biomass Partnership (SBP) är pågående.
BOLAGSSTYRNING

RusForest är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556694-6421 och säte i Stockholm. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, och Koncernen har även ett operativt huvudkontor i Moskva.
Whistleblower PolicyLadda ner RusForests Whistleblower Policy
BolagsordningLadda ner RusForest's Bolagsordning
RevisorerÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB
LEDNING
Anton BogdanovVD för Managementbolaget
Anton Bogdanov utsågs först till COO för RusForest AB i mars 2013, han blev sedan i februari 2014 VD för managementbolaget som administrerar tillgångarna i Sibirien och från och med 31 december 2014 i all väsentlighet uppfyller positionen som koncernchef. Han är en erfaren chef från ryskt skogsbruk och var senast verkställande direktör för Nova Management Group, som driver det ryska skogsbolaget Lesresurs i östra Sibirien med avverkningsrätter om 372 000 kubikmeter och en årlig kapacitet för sågade trävaror på 170 000 kubikmeter. Lesresurs är en av de största ryska leverantörerna av sågade trävaror till Japan.

Gustav WetterlingFinansdirektör
Gustav Wetterling utsågs till finansdirektör i RusForest i januari 2014. Gustav Wetterling kom till RusForest från Black Earth Farming Ltd där han var inköpschef och tidigare chef för investerarrelationer. Han har också arbetat på Vostok Nafta Investment Ltd och Svenska Handelsbanken. Gustav Wetterling är svensk medborgare och talar flytande ryska. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

STYRELSE
Niklas BergmanStyrelseordförande sedan 2016
Niklas Bergman har en jur. kand. från Stockholms universitet och har bland annat även studerat företagsekonomi vid Lunds universitet. Han är delägare i och verkställande direktör för North Law Northlaw Advisors och har lång erfarenhet inom området bolagsrättsav bolagsrättsliga frågor, bland annat som advokat vid Baker & McKenzie samt chefsjurist för Universum Group AB.

Michalis AvraamStyrelseledamot sedan 2016
Michalis Avraam har en ACA-certifikation från Institute of Chartered Accountants in England & Wales samt en kandidatexamen i ekonomi från universitetet East Anglia i Norwich. Han är grundare och verkställande direktör för Michalis Avraam & Partners Ltd. Michalis Avraam är en kvalificerad och certifierad konkursförvaltare och har ledande roller i projekt inom kapacitetsuppbyggnad, medborgarengagemang, ungdoms-, försvars-, köns-, konfliklösnings-, freds- och medlingsfrågor.

Peter NilssonStyrelseledamot sedan 2013
Peter Nilsson är verkställande direktör i Bergs Timber AB och har mer än 30 års erfarenhet från skogsindustrin. Peter Nilsson var operativ chef i RusForest från oktober 2012 till mars 2013, innan han blev styrelseledamot i RusForest i maj 2013. Peter Nilsson har tidigare varit verkställande direktör i Södra Timber AB och Geijer & Söner AB. Han har också innehaft flera befattningar i SCA Timber AB, däribland verkställande direktör för verksamheten i Storbritannien. Peter Nilsson har suttit i flera styrelser i företag inom distribution av sågade trävaror och byggnadsbranschen.
Peter Nilsson är oberoende i förhållande till RusForest, dess ledning och största aktieägare.

STYRELSENS UTSKOTT
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att garantera en tillfredsställande kontroll av riskhantering, rapportering, ekonomisk redovisning och liknande frågor liksom att företagets ekonomiska rapporter tas fram i enlighet med gällande lagstiftning och redovisningsstandarder. För att kunna stödja styrelsen i dess övervakande funktion i revisionsfrågor beslutade årsstämman den 20 maj 2010 att Bolaget ska ha ett revisionsutskott. Utskottet rapporterar till styrelsen och har bara beslutsrätt inom vissa områden. Revisionsutskottet ska ha upp till tre medlemmar och en styrelsemedlem ska fungera som dess ordförande.
Vid årsstämman den 20 maj 2010 beslutades också att Bolaget ska ha ett operativt utskott med upp till tre medlemmar och en styrelsemedlem som ordförande. Detta utskott rapporterar till styrelsen och har bara beslutsrätt inom vissa områden.

REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet ska fungera som primär kommunikationskanal mellan styrelsen och Bolagets revisorer, och ska ansvara för förberedelsen av styrelsens arbete för att säkerställa kvaliteten i Bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet har ett särskilt ansvar för att granska och ta upp eventuella problem med intern kontroll av den finansiella rapporteringen för styrelsens kännedom. Eventuella rapporterade brister följs upp av ledningen och revisionsutskottet.
Revisionsutskottet ska hantera alla viktiga redovisningsfrågor och granska Bolagets finansiella rapporter. Exempel på frågor och rapporter som granskas:
– Frågor som rör intern kontroll och tillämpning av relevanta redovisningsprinciper och redovisningslagar.
– Eventuella osäkerheter i de värden som presenteras, ändrade uppskattningar och bedömningar.
– Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden.
– Hantering av fastställda oegentligheter.
– Granskning av Bolagets årsredovisning och delårsrapporter som upprättas fyra gånger per år.
– Alla andra frågor, utöver ovanstående,som kan påverka kvaliteten på Bolagets rapportering.

Revisionsutskottet ska fortlöpande (minst en gång per år) träffa Bolagets revisorer för att hålla sig informerat om revisionens riktning och omfattning. Revisionsutskottet och revisorerna ska också diskutera samordningen mellan den interna kontrollen och den externa revisionen, och revisorernas syn på eventuella risker med avseende på Bolagets rapporteringskvalitet.
– Revisionsutskottet ska fastställa riktlinjer för vilka övriga tjänster utöver revision som Bolaget kan anskaffa från revisorerna.
– Revisionsutskottet ska i samband med räkenskapsårets slut, utvärdera revisorernas prestationer. De ska informera valberedningen om resultaten av utvärderingen, vilka ska ligga till grund när nomineringen av revisorer görs till årsstämman.
– Hjälpa valberedningen att nominera revisorer och att fastställa ersättningen till revisorerna.
– Revisionsutskottet ska granska års- och delårsrapporter och lämna rekommendationer om dessa till styrelsen.

OPERATIVA UTSKOTTET
Det operativa utskottets roll är att göra lämpliga investeringsrekommendationer och regelbundet granska de operativa enheternas budget och verksamhet. De här rekommendationerna måste alltid ligga i linje med styrelsens beslut om Bolagets övergripande strategi.

HÅLLBARHET
RusForest har en miljöpolicy som antogs 2011, som fastställer att Bolaget ska jobba med material och metoder på ett sätt som har så lite påverkan på miljön som möjligt. Bolaget jobbar kontinuerligt med att lyfta fram miljömedvetenhetens vikt hos sina anställda, samt naturligtvis med att uppfylla de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknaden.
RusForest har slutfört certifieringsprocessen för de flesta av sina verksamheter enligt FSC:s (Forest Stewardship Council) regler. Det är Rainforest Alliance, den globala ledaren inom skogscertifiering, som har utfärdat Bolagets FSC-certifikat:
– Bolagets avverkningsenheter i Irkutsk har erhållit skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering enligt FSC.
– RusForests sågverk i Magistralnij och grossistexportverksamheten (RusForest Trade House) har också erhållit spårbarhetscertifiering för sina produkter och sin råvara.

Enligt FSC:s principer gör RusForest sitt yttersta för att förhindra försäljning och mottagning av trä från följande kategorier:
– Trä som avverkats från områden där det förekommer att traditionella och civila rättigheter överträds.
– Trä som avverkats i skogar som inte är FSC-certifierade, vilket kan leda till att skyddsvärden hotas.
– Trä från genetiskt modifierade (GM) träd.
– Illegalt avverkat trä.
RusForest lägger särskild vikt vid verksamhetens sociala effekter och miljöeffekter i Ryssland. Bolaget förvaltar sina värdefulla skogar i nära samarbete med lokala samhällen och ledande miljöorganisationer som WWF och Greenpeace.

BOLAGSSTYRNING
RusForest är noterat på First North i Stockholm som ingår i NASDAQ, vilket innebär att Bolaget inte omfattas av svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget har dock valt att följa koden ändå för att kunna följa högsta standard på sin bolagsstyrning. Koden ingår i det svenska näringslivets självreglering i syfte att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. RusForest har följt koden sedan 2013.
Koden bygger på principen att ”följa eller förklara”, vilket betyder att ett företag som tillämpar koden i varje givet ögonblick inte måste följa samtliga bestämmelser i koden. Om företaget anser att en viss bestämmelse inte är lämplig mot bakgrund av rådande omständigheter kan det avvika från bestämmelsen. Sådana avvikelser måste dock redovisas.
RusForest kommer härmed att varje år offentliggöra en bolagsstyrningsrapport i enlighet med bestämmelserna i svenska årsredovisningslagen och koden. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur företaget har tillämpat koden och redovisas eventuella avvikelser från koden.
Nedan finns bolagsstyrningsrapporterna, inklusive rapporten om internrevision och riskhantering.


INVESTERARE


Årsstämma 2017
Extra Bolagsstämma den 21 dec 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Generisk fullmakt
Extra Bolagsstämma den 11 juli 2013
Årsstämma 2013
Extra Bolagsstämma den 1 februari 2013
Årsstämma 2012
Extra Bolagsstämma den 1 mars 2012
Årsstämma 2011
Extra Bolagsstämma den 15 april 2011
Årsstämma 2010
Extra Bolagsstämma den 24 juni 2010
Extra Bolagsstämma den 8 oktober 2010
Recapitalisation 2013

Rights Issue 2012

Rights Issue 2010
KONTAKT
RusForest AB (publ)
Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm
Telefonnummer: +46 8 771 85 00
Fax: +46 8 545 015 54
E-post adress: info@rusforest.com

RusForest Management Group LLC
Pozharskiy Lane 15
119034, Moscow, Russia
Telefonnummer: +7 495 980 24 13
Fax: +7 495 980 24 13
E-post adress: info@rusforest.com

IR och presskontakt
Gustav Wetterling
Finanschef
Telefonnummer: +46 8 771 85 00
Fax: +46 8 545 015 54
E-post adress: info@rusforest.com

Säljkontakter
sales.magistralny@rusforest.com
sales.ust-ilimsk@rusforest.com